Nikah secara bahasa bermakna ‘berkumpul’ atau ‘bersetubuh’, dan secara syara’ bermakna akad yang menyimpan makna diperbolehkannya bersetubuh dengan menggunakan lafadz nikah atau sejenisnya,” (Syekh Zakariya Al-Anshari dalam kitab Fathul Wahab). Sedangkan menurut UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang  wanita  sebagai  suami  isteri  dengan  tujuan  [...]